Positivliste deponi blandet

 

Kategori EAK-kode Beskrivelse Oprindelse / bemærkninger
 
 

Positivliste Blandet affald

20 01 99 Blandet affald Diverse deponeringsegnet affald. Med dette menes læs med affaldstyper der ikke kan adskilles uden uforholdsmæssig store omkostninger og hvor for sortering ikke har været muligt.
04 01 06 Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende chrom Filterkager fra garverier
17 02 04 Hård PVC til deponi Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer fra bygnings- og nedrivningsaffald
Herunder trykimprægneret træ.
17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer Olieforurenet jord
Tungmetalforurenet jord
Lettere forurenet jord
 
Olieforurenet jord med fremmedlegemer
Tungmetalforurenet jord med
fremmedlegemer
Olieforurenet jord
Tungmetalforurenet jord
Lettere forurenet jord
17 05 04 Jord og sten bortset fra affald henhørende under 17 05 03
17 05 06 Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05 Matrialer fra uddybning af havne som er forurenet.
17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, indtil 50mg PCB/Kg Ts Ikke forbrændingsegnet bygge og nedbrydnings affald.
Feks.
Murbrokker, sandblæsningssand mv.
PCB-holdige termoruder
PCB-holdige kondensatorer
17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 Affald fra bygge- og anlægsvirksomheder, samt affald fra renovering eller vedligeholdelse af bygninger
19 08 05 Slam fra behandling af by spildevand Slam og mineraliseret slam
20 03 03 Affald fra gadefejning Andet husholdningsaffald

 

Opdateret og godkendt: 20/5-2020

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00