Naturkorridor

I forbindelse med slutafdækning af Kommunekemis østlige depotområder har Kommunekemi og Klintholm I/S igangsat udarbejdelsen af en plan for efterbehandling af området med fokus på at etablere en naturkorridor, herunder udvidelse af kalkoverdrevet.

Kalkoverdrev er en af de mest truede naturtyper i Danmark, og samtidig den naturtype der indeholder den største artstæthed. Blandt de specialiserede arter på overdrev findes en lang række af de mest truede plantearter.

Kalkoverdrevet er et internationalt beskyttelsesområde med mange beskyttede og fredede arter. I dag findes en fin bestand af den fredede klokkefrø, og derudover findes bl.a. den spidssnudede frø og stor vandsalamander.

Efterbehandling af området nord for det eksisterende kalkoverdrev sker derfor med henblik på at udvide kalkoverdrevet i det omfang det er muligt.

De bedste forhold skabes ved at udlægge et lag af kalk oven på den efterbehandlede råjord. Det tilstræbes endvidere at de øverste lag af råjord er så næringsfattig som muligt. Der efterbehandles med syd, øst og vestvendte skråninger for at tilgodese godt solindfald, god afvanding og derfor varme og tørre skråninger. Hvor overdrevet er påvirket af vindslid forbedres vilkårene yderligere.

På området udlægges og nedgraves sten i forskellige størrelser for at skabe et mere varieret levested for dyre- og plantelivet. Det er planen at bygge overvintringssteder af sten under jordoverfladen for den sjældne klokkefrø.

På de laveste områder forsøges etableret lave områder/vandhuller, som samler vandet fra skråningerne. Vandhullerne holdes lysåbne ligesom resten af overdrevet, der kun har opvækst af mindre buske. Hvis det lykkes at skabes en periodisk oversvømmet zone for foden af den sydvendte
skråning vil det kunne gavne klokkefrø som et ”opvarmningsbassin” i det tidlige forår for hunner der modner deres æg inden de vandrer til de lidt dybere vandhuller. Den spidssnudede frø har moser og sumpede enge som sit foretrukne levested, og vil også kunne få gavn af et sådant vådområde.

Området holdes afgræsset med et ret højt græsningstryk herunder også vintergræsning, for at udpine området og sikre området kan udvikle sig til overdrev.

Med de ovenstående tiltag forventes det, at der vil etablere sig en begyndende overdrevsvegetation inden for 25-30 år.

Fra nogle af områdets små skovparceller mod vest udplantes hjemmehørende træer og buske i levende hegn som spredningskorridor. De levende hegn må gerne indeholde dødt krat og bunker af grene da disse også er glimrende overvintringssteder for den spidssnudede frø og for stor vandsalamander.

Det levende hegn får sammenhæng med den eksisterende skovplantning på nordskråningen af Kommunekemis område, og videre nordpå langs et delvist eksisterende markskel med træer. Dette markskel munder ud i et engområde med et lille vandløb ved Klintholm Strand umiddelbart syd for sommerhusområdet. Herfra er der igen forbindelse til levende hegn og små vandløb mod øst og vest.

I områdets sydlige del udvides engen ned til det eksisterende engområde ved Stokkebæk Å. I det nye engområde etableres også nedgravede stenbunker med maksimalt 100 meters afstand for at skabe spredningsmuligheder og overvintringssteder for padder og andre dyr.

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00