Positivliste

Mineralsk affaldsdepoter etape: 2.1 - 2.2 og 3.2

 

Kategori EAK-kode Beskrivelse Oprindelse / bemærkninger
Mineralsk affald med afgift Affald fra kraftvarmeværker og andre forbrændingsanlæg
(med undtagelse af 19 00 00)
10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04) Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)
10 01 02 Flyveaske stammende fra kul Kulkraftværker
10 01 03 Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ Kraftværker med biobrændsel
16 11 02 Brugte foringer og ildfaste materialer Forbrændings anlæg
Affald fra jernstøberier
10 09 03 Ovnslagger Fra jernstøberier
Bygnings og nedrivningsaffald
17 02 02 Glas fra bygge- og nedrivningsaffald Bygge og anlægsopgaver
17 06 04 Isoleringsmaterialer
17 06 05 Asbestholdige byggematerialer
17 08 02 Gipsholdige byggematerialer
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, centrale spildevandsanlæg samt vandforsyning
19 01 02 Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske og slagger Affaldsforbrænding
19 01 12 Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11
19 01 14 Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13
19 04 01 Forglasset affald
Mineralsk affald uden afgift Forurenet Jord
17 05 04 Organisk blandingsforurenet jord  
17 05 04 Uorganisk blandings- og tungmetal forurenet jord
17 05 04 Forurenet jord med olie og barium Soil recovery

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00