Deponering

Blandet affald

Deponeringspladsen er startet op i 1979 på arealerne hvor vi i dag har komposteringsplads. I årene frem til 1992 blev der deponeret sydøst for komposteringspladsen hvor der i dag er en stor bakke. Begge steder uden membran og perkolat opsamling. ( perkolat= regnvand, som er sivet ned gennem affaldet og derved blevet forurenet)

Projekt for retablering af det gamle depot er under udarbejdelse efter myndigheden Miljøcenter Odense har ved påbud af xxxx om nedlukning uden tæt afdækning og efterbehandling af området kaldet etape 0Afdækningen skal bl.a. sikre at overfladevand opsamles og ledes til renseanlæg og deponigassen ledes til kompostfiltre for omsætning til den 22 gange mindre farlige CO2.

Projektet for bortskaffelse af deponigassen er gennemført i et udviklingsprojekt støttet af Miløstyrelsen i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og det rådgivende firma Rambøll. Projektet er igangsat primo 2008 og skal løbe frem til medio2010. Anlægsdelen er afsluttet ultimo 2009. Den sidste del af projektet er dokumentation og rapportering.

I 1992 blev etape 1 påbegyndt, den er etableret med dobbelt membran (ler og plast) og opsamling af perkolat. Perkolatet pumpes til rensning på Svendborg Kommunes renseanlæg, Strandgårdens renseanlæg. Etape 1 forventes at kunne dække behovet for deponering af blandet affald frem til 2009. I 2007 er der etableret en ny etape på ca. 1 ha som tages i brug i 2008 og forventes at kunne dække behovet frem til 2013.

Miljøcenter Odense har ved påbud af december 2009 fastlagt vilkår for den fremtidige drift af vore deppoter herunder at depot 1.1. skal nedlukkes og etaperne 1.2, 1,3 og 3,1 kan viderføres på nærmere fastlagte vilkår herunder en positiv liste for hvilke affaldsarter der kan deponeres på depote for blandet affald. Samtidig er der fra 1. januar 2010 iværksat et skærpet tilsyn ved deponering af blandet affald. Det har medført at der skal investeres i et overvågningskamar på tippen og der bliver etableret en sorteringsplads for affald som ikke direkte kan deponeres på grund af for stort indhold af forbrændingsegnet eller genbrugeligt affald.
          
Affaldet der kommer på depotet neddeles med kompactoren (35 tons tung læssemaskine på jernhjul) og udlægges i lag på ca. 2m, som så komprimeres ved gentagne overkørsler med kompactoren.

Når depoterne er færdigopfyldt skal arealerne retableres i overensstemmelse med en retableringsplan. Retableringsplanen er fastlagt i forbindelse med lokalplanen for området.  Se retableringsplan

Mineralsk affald

Depotet for mineralsk affald er delt i specialdepot for olie og kemikalieforurenet affald etape 2 og blandet i etape 3.2. Specialdepot for olie og kemikalieforurenet jord f.eks. renset jord, som ikke kan overholde kriterierne for fri anvendelse, som f.eks. er tilfældet for den jord Soil Recovery A/S modtager fra olieboringerne i Nordsøen, og som renses for olie på det anlæg, som Soil Recovery A/S driver på Klintholm. Det blandede depot er for asbest holdigt affald og fremgår af overgangsplanen meddelt af Miljøcenter Odense i december 2009.

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00