Historie

Klintholm I/S’s historie

1976

Lossepladsudvalget etableres af kommunerne Gudme, Langeskov, Ryslinge, Ullerslev, Nyborg og Ørbæk for at få en fælles kontrolleret losseplads ved Klintholm i Gudme kommune

1980

 

Lossepladsen indvies den 10. oktober 

1981

Første vedtægter for den fælleskommunale losseplads Klintholm

1988

Retablering af tilkørselsvejen fra Svendborg-Nyborg landevejen til Klintholm ved bl.a. etablering af en omkørselsvej ved Vormark

1989

Forsøg med kompostering indledes

1990

Etablering af separat indsamling af grønt affald fra husholdningerne

1990

Komposteringsanlæg etableres, som milekompostering ved anlæg af asfalteret plads og indkøb af maskiner til neddeling, vending og sortering

1991

Etablering af modtageplads for kildesorteret beton, tegl og asfalt til Tarcos anlæg i Fjelsted

1992

Svendborg kommune optages i Klintholm I/S

1992

Etape 1.1 af det nye deponi med membran og opsamling af perkolat etableres

1995

Specialdepot etape 2 til tungmetal forurenede materialer etableres

1997

Klintholm I/S overtager administrationen af selskabet fra Gudme kommune

1998

Ringe kommune indgår aftale om kompostering af have/parkaffald og kildesorteret grønt affald på Klintholm

1998

Jordbehandlingsanlæg etableres ved anlæg af yderligere 8.000 m2 asfalteret plads

1999

Erhvervsaffaldskonsulentordning for kommunerne etableres med støtte fra den Grønne Jobpulje

1999

Etape 1.2 for blandet affald tages i brug

1999

Klintholm I/S overtager oparbejdningen og salget af det kildesorterede beton, tegl og asfalt

2000

Kerteminde kommune indgår samarbejdsaftale om affaldshåndtering herunder affaldsplanlægning regulativer, erhvervsaffaldskonsulentorning og behandling af grønt affald fra husholdninger

2001

Aftale om at fortsætte erhversaffaldskonsulentordningen frem til udgangen af 2005

2001

Jordbrugskommissionen afgørelse om at afhænde Stanagergård fastholdes og der tages skridt til at få udarbejdet en lokalplan for området.

2002

Ny vedtægter som lever op til kravene om overførte opgaver fra kommunerne til fællesskabet.

2002

Klintholm I/S indfører miljøledelsessystem efter ISO 14001 med EMAS registering.

2002

De Langelandske kommuner får en overgangsordning for deponering af affald

2002

Køb af yderligere 25 ha jord fra naboejendommen Lærkeborg.

2003

Etape 1.3. for blandet affald tages i brug

2003

Indsamling af plast fra landbruget i samarbejde med FAKS

2003

Grundlejekontrak indgåes med Kommunekemi A/S for en periode på 30 år.

2003

Klintholm I/S fortsætter samarbejdet med RGS-90 om bortskaffelse af slam

2004

Udvidelse af jordbehandlingsanlægget med 6000 m2 for kartering af jord

2004

Miljøstyrelsen tilbageviser Fyns Amts Afgørelse om kontrol af etape 0 og stadfæster nyt kontrolprogram for den øvrige plads

2005

Igangsætter arbejde med etablering af indvinding af deponigas fra Etape 0 men må stoppes på grund af store mængder slam øverst i depotet.

2005

Bestyrelsen beslutter at etablere en naturfond for at sikre driften af naturområderne, men sagen henlægges på grund af manglende hjemmel i vedtægterne.

2005

Trykimprægneret træ eksporteres til Tyskland for afbrænding i stedet for deponering.

2005

Samarbejde med frugtavler om anvendelse af kompost ved nyplantning

2006

Renovering af Steangergård

2006

Renovering af indkørsel og ny brovægt

2007

Ny vedtægter som følge af kommunalreformen med de ny kommuner Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Svendborg som ejer.

2007

Miljøcenter Odense meddeler påbud om retablering af etape 0

2007

Etape 3.1 for blandet affald tages i brug

2007

Klintholm I/S udarbejder idekatalog for Natura 2000 planer for habitatområdet i samarbejde med brugergruppen.

2007

Klintholm I/S overtager driften af Sellebjerg Fyldplads.

2008

Klintholm I/S udbyder bortskaffelse af slam fra kommunerne Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Svendborg med henblik på eksport til forbrænding i Tyskland

2008

Klintholm I/S tilslutter sig netværket for bæredygtig deponering

2008

Udvidelse 6000 m2 af karteringsplads for forurenet jord og omlastning af slam.

2009

Klintholm Infocenter bliver etableret på Stenagergård med undervisningslokaler til fri afbenyttelse for ejerkommunernes skoler.

2009

Klintholm I/S financierer ejerkommunerens fælles affaldsplanlægning

2009

Etablere nyt depot etape 3.2. for mineralsk affald

2009

Afslutter retableringen af etape 0 med biocover for bortskaffelse af deponigassen

2009

Indkøber ny maskine for neddeling/sortering af haveparkaffald og rødder for fremstilling af brændsel

2010

Kommunekemi sælges og Klintholm I/S for store sikkerhedsstillelser til sikring af nedlukning og efterbehandling af Kommunekemis affaldsdepoter på Klintholm

2010

Ærø kommune bliver medejer af Klintholm I/S og påbegynder levering af deponeringsegnet affald 1. januar 2010.

2010

Klintholm I/S tiltager sig myndigheden for udarbejdelse af pleje og indsatsplaner for natura- 2000 området ved Klintholm.

2010

Klintholm I/S udarbejder rammerne for nedlukning af Kommunekemis gamle depoter ved kysten med henblik på at skabe en natur korridor mod nord.

2011

Klintholm I/S får ny direktør

2011

Vedtægter revideres ifm. optagelse af Ærø Kommune

2012

Ansættelse af miljø & projektingeniør

2012

Opsat solceller til dækning af 50 % af elforbrug samt installeret varmepumper til opvarmning af maskinhal samt administration.

2013

Ibrugtagelse af nyt depot for rent jord.

2013

Indrettet seperat celle til PCB-forurenet bygningsaffald.

2013

Udarbejdet masterplan for fremtidige udvidelser mod vest

2013

Strategi for Klintholm I/S 2013 - 2017 vedtaget

2014

Administrationsbygninger renoveres

2014

Bomanlæg ved brovægt opsættes.

2014

Hovedadgangsvej til deponiet asfalteret

2015

Drænrende etableret øst for etape 2.1 & 2.2 for at sikre mod ukontrolleret overfladeafstrømning.

2015

Slambasin erstattet af bygværk i beton som let kan tømmes med gravemaskine.

2015

Der er etableret en ny adgangsvej til de kommende etaper mod vest.

2016

Etablering af nedsivnings anlæg med tilhørende forsinkelsesbassin, til nedsivning af perkolat.

2016

Arealet hvor der opbevares trykimprægneret træ, er blevet asfalteret.

2016

Etape 1.1 er blevet slutafdækket med rent jord

2016

De nye arealer i forbindelse med etape 7 er blevet indhegnet.

2016

Indsigtsvold mod nordvest er påbegyndt, der forventes indbygget ca. 80.000 ton lettere forurenet jord.

2017

De nye etaper 7.8 & 7.9 er blevet færdiggjort

2017

Nedsivningsanlæg er ibrugtaget

2018

Alle erstatningsbiotoper i forbindelse med nedlæggelsen af §3 vandhuller er etableret. Vandhuller nedlægges i forbindelse med etableringen af etape 7.8 og7.9

2019

Etableringen af indsigtsvold i forbindelse med etape 7.8 og 7.9 færdiggøres. Der er samlet set brugt 42.300 tons lettere forurenet jord og 10.000 tons ren jord til indsigtsvolden.

2020

Den 10. oktober kan deponiet fejre 40-års jubilæum.

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00