Behandling

Kompostering
Anlægget er et milekomposteringsanlæg, hvor der komposteres have- og parkaffald samt grønt affald (vegetabilsk) fra husstandene i kommunerne Kerteminde og Nyborg. Endvidere modtager vi komposterbart vegetabilsk industriaffald f.eks. affald fra grønsagsproduktion.
Der produceres en meget fin kompost, som overholder kravene til tungmetaller mm.
Når komposten udleveres medfølger en deklaration LInk, som viser kompostens indhold af tungmetaller samt gødningsværdien samt en brugsanvisning link.
Hovedparten af komposten afsættes til “trailerfolket” og med de stigende mængder af have- og parkaffald vil det være nødvendigt at finde nogle storaftagere for at kunne afsætte hele kompostmængden og det er primært landbruget. Maskinerne som benyttes ved kompostering (grenknuser og tromlesorterer) lejes ud med fører til vore ejerkommuner.

I efteråret 2011 er der investeret i en ny langsomgående neddeler. Hensigten hermed er at kunne fremstille brændsel af dele af hveparkaffaldet og rødder herved fås en bedre balance mellem den kompostmængde som fremstilles og den som kan afsættes til private.

Jord behandlingsanlæg
I efteråret 1998 blev der indrettet et ca. 8000 m2 stort asfalt belagt areal for rensning af lettere olieforurenet jord. I 2006 er pladsen udvidet med 6000 m2 og i 2008 med yderligere 6000 m2 det samlede areal for jordbehandling vil herefer være på 2 ha. Anlægget er opdelt i tre funktioner:
Kartering af jord er blevet et stort område efter at ikke alene alle vejarealer men også alle byzone arealer, som ikke er undtaget ved særlig regulativ betragtes som forurenet. Derfor kommer der store mængder jord til undersøgelse det vil sige opsætning i miler for at kunne udtage repræsentative prøver for analysering. En efterfølgende vurdering af analyseresultaterne afgøre om jorden er rent eller forurenet og hvilken behandling den så skal have: rensning eller deponering.
Ved deponering er det tre muligheder: rent jord til retablering af affaldsdepoterne på Klintholm, let forurenet jord til midlertidig deponering for genanvendelse i særlige projekter f.eks. støjvolde, forurenet jord til deponering i specialdepot for olie og kemikalieforurenet jord. Prøveudtagningen foretages af eget personale, som er uddannet i prøvetagning af jord, og analyseringen udføres eksternt på autoriseret laboratorier.
Sortering meget jord stammer fra nedbrydning eller ombygning og er forurenet med bygningsaffald, som skal fjernes inden kartering og behandling. Til det har vi et kraftig vibrationssold (Powerscreen).
Behandling forurening med letter olieprodukter kan fjernes til et acceptabelt niveau ved luftning. Jorden opsættes i miler og vendes med jævne mellemrum.
Omlastning af slam foretages fral egne kommuner for at sikre at man kan følge slammet fra det enklete anlæg til bortskaffelsesstedet i Tyskland er der etableret et aflukke adskilt med siloelementer for hvert anlæg.
Neddeling af trykimpregneret træ foretages også på pladsen.

Behandling af bygningsaffald
På pladsen modtages kildesorteret bygningsaffald som oplagres i følgende kvaliteter:

    v Tegl
    v Beton
    v Jern beton
    v Blandet beton og tegl
    v Asfalt

Når der er opsamlet 3000 til 5000 ton bliver der lejet et knuse- og sortereranlæg for oparbejdning af lageret. Rent beton og asfalt knuses til en 0 – 34 mm fraktion og kan erstatte stabilgrus. Blandet fraktion knuses til 0- 100 mm og bruges som erstatning for fyldgrus.

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00